พรุ่งนี้สอบคันจิ40คำ.....

posted on 03 Dec 2012 00:07 by nokokai in etc
อ๊ากกกกกกกกกกกกกกกกก
พรุ่งนี้
ทำไมต้องพรุ่งนี้
ทำไมต้อง40คำ
ทำไมต้องเขียนคำแปล
ทำไมต้องเขียนฮิรางานะ ; v ;
บางข้อต้องเขียนจากคันจิเป็นฮิรางานะ กรรม
 
แง; v ;
 
แปะไว้เพื่อเป็นศิริมงคลแด่บล็อก ว๊อส(?)

小学校 (しょうがっこう) โรงเรียนประถม
中学校 (ちゅうがっこう) โรงเรียนมัธยมต้น
高校 (こうこう) โรงเรียนมัธยมปลาย
校長先生 (こうちょうせんせい) ครูใหญ่

行く (いく)ไป
旅行 (りょこう)การท่องเที่ยว
銀行 (ぎんこう) ธนาคาร
高い (たかい ) สูง,แพง
国 (くに) ประเทศ
外国人 (がいこくじん)ชาวต่างชาติ
中国 (ちゅうごく) ประเทศจีน
今週 (こんしゅう)สัปดาห์นี้
今月 (こんげつ ) เดือนนี้
今晩 ( こんばん) คืนนี้
今年 (ことし) ปีนี้
今日 (きょう) วันนี้
今朝 (けさ) เช้านี้
今度 (こんど) คราวนี้ คราวหน้า ครั้งต่อไป
今夜 ( こんや) คืนนี้
左 (ひだり) ซ้าย

三つ (みっつ) สามชิ้น,สามอัน
三本 (さんぽん) 3แท่ง
三月 (さんがつ) มีนาคม
三人 (さんにん) 3คน
三日 (みっか) วันที่สาม,สามวัน
山 (やま) ภูเขา
四月 (しがつ) เมษายน
四つ (よっつ) สี่ชิ้น,สี่อัน
四日 (よっか) วันที่สี่,สี่วัน

四人 (よにん) 4คน
四時 (よじ) 4โมง
四か月 (よんかげつ) 4เดือน
子供 (こども) เด็ก,ลูก
女子 (じょし) เด็กผู้หญิง
男子 (だんし) ผู้ชาย
時間 (じかん) เวลา
時計 (とけい) นาฬิกา
耳 (みみ) หู
七月 (しちがつ) กรกฎาคม
七日 (なのか) เจ็ดวัน,วันที่เจ็ด

 
อร๊ากกกกกกกกก จะจำได้มั้ยเนี่ย ฮืออว์ แต่ละตัว โหดร้าย ; v;
 
 

Comment

Comment:

Tweet